Δήλωση προστασίας δεδομένων

                        


Αυτή η δήλωση προστασίας δεδομένων σας εξηγεί τον τύπο, το εύρος και τον σκοπό της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (εφεξής "δεδομένα") εντός της διαδικτυακής μας προσφοράς και των σχετικών ιστότοπων, λειτουργιών και περιεχομένων καθώς και εξωτερικών διαδικτυακών παρουσιών, π.χ. το προφίλ κοινωνικών μέσων μας. (εφεξής από κοινού αναφέρεται ως "διαδικτυακή προσφορά"). Όσον αφορά τους όρους που χρησιμοποιούνται, όπως "επεξεργασία" ή "υπεύθυνος", αναφερόμαστε στους ορισμούς του Άρθ. 4 του γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (GDPR).

Εάν έχετε απορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων ή την ασφάλεια δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω e-mail στη διεύθυνση info@xrisos.gr
Τύποι επεξεργασμένων δεδομένων
Δεδομένα αποθέματος (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις).
Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. e-mail, αριθμοί τηλεφώνου).
Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. εισαγωγή κειμένου, φωτογραφίες, βίντεο).
Δεδομένα χρήσης (π.χ. ιστότοποι που επισκεφτήκατε, ενδιαφέρον για περιεχόμενο, χρόνοι πρόσβασης).
Δεδομένα μετα / επικοινωνιών (π.χ. πληροφορίες συσκευής, διευθύνσεις IP)
Σκοπός της επεξεργασίας
Παροχή της online προσφοράς, των λειτουργιών και του περιεχομένου της.
Απαντήστε σε αιτήματα επαφής και επικοινωνήστε με τους χρήστες.
Μέτρα ασφαλείας.
Μέτρηση εύρους / μάρκετινγκ
Όροι που χρησιμοποιούνται
"Προσωπικά δεδομένα": κάθε πληροφορία που σχετίζεται με ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή προσδιοριστεί (εφεξής καλούμενο "υποκείμενο των δεδομένων") · ένα αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο που μπορεί να αναγνωριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως με την ανάθεση σε ένα αναγνωριστικό όπως ένα όνομα, έναν αριθμό ταυτοποίησης, δεδομένα τοποθεσίας, ένα διαδικτυακό αναγνωριστικό (π.χ. cookie) ή σε ένα ή περισσότερα ειδικά χαρακτηριστικά που εκφράζουν τη φυσική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του φυσικού προσώπου.

"επεξεργασία": κάθε πράξη που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων διαδικασιών ή οποιoνδήποτε τέτοιων σειρών λειτουργιών σε σχέση με προσωπικά δεδομένα. Ο όρος προχωρά πολύ και καλύπτει σχεδόν κάθε χειρισμό δεδομένων.

Υπεύθυνος "σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την αρχή, το ίδρυμα ή άλλο φορέα που αποφασίζει μόνος ή μαζί με άλλους για τους σκοπούς και τα μέσα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Ισχύουσες νομικές βάσεις
Σύμφωνα με το άρθρο 13 GDPR, σας ενημερώνουμε για τη νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων μας. Εάν η νομική βάση δεν αναφέρεται στη δήλωση προστασίας δεδομένων, ισχύουν τα εξής: Η νομική βάση για τη λήψη συγκατάθεσης είναι το άρθρο 6 παρ. 1 και το άρθρο 7 GDPR, η νομική βάση για την επεξεργασία της απόδοσης των υπηρεσιών μας και της εκτέλεσης συμβατικών μέτρων καθώς και για την απάντηση ερωτημάτων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 β GDPR, η νομική βάση για επεξεργασία για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων είναι το άρθρο. 6 παρ. 1 γ GDPR, και η νομική βάση για επεξεργασία για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων μας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 f GDPR. Σε περίπτωση που τα ζωτικά συμφέροντα του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου απαιτούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του GDPR χρησιμεύει ως νομική βάση.

Μέτρα ασφαλείας
Σας ζητάμε να ενημερώνεστε τακτικά για το περιεχόμενο της δήλωσης προστασίας δεδομένων. Θα προσαρμόσουμε τη δήλωση προστασίας δεδομένων μόλις οι αλλαγές στην επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιούνται από εμάς το καθιστούν απαραίτητο. Θα σας ενημερώσουμε μόλις οι αλλαγές απαιτούν τη συνεργασία σας (π.χ. συναίνεση) ή άλλη μεμονωμένη ειδοποίηση.

Συνεργασία με υπεύθυνους επεξεργασίας και τρίτους

Εάν αποκαλύψουμε δεδομένα σε άλλα πρόσωπα και εταιρείες (επεξεργαστές συμβάσεων ή τρίτα μέρη) στο πλαίσιο της επεξεργασίας μας, τα διαβιβάσουμε σε αυτά ή διαφορετικά τους παραχωρήσουμε πρόσβαση στα δεδομένα, αυτό θα πραγματοποιηθεί μόνο βάσει νομικής άδειας (π.χ. εάν η διαβίβαση των δεδομένων σε τρίτους, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, αναμ. β GDPR για την εκπλήρωση της σύμβασης είναι απαραίτητη), εάν έχετε συναινέσει, εάν μια νομική υποχρέωση προβλέπει αυτό τη βάση των νόμιμων συμφερόντων μας (π.χ. όταν χρησιμοποιούμε πράκτορες, οικοδεσπότες Ιστού κ.λπ.).

Εάν αναθέτουμε σε τρίτους την επεξεργασία δεδομένων βάσει της λεγόμενης «σύμβασης επεξεργασίας παραγγελιών», αυτό γίνεται βάσει του Άρθ. 28 GDPR.

Μεταφορές σε τρίτες χώρες
Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σε τρίτη χώρα (δηλαδή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ)) ή εάν αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο της χρήσης υπηρεσιών τρίτων ή της αποκάλυψης ή της μεταφοράς δεδομένων σε τρίτους , αυτό συμβαίνει μόνο εάν συμβεί για την εκπλήρωση των (προ) συμβατικών μας υποχρεώσεων, βάσει της συγκατάθεσής σας, βάσει νομικής υποχρέωσης ή βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας. Με την επιφύλαξη νομικών ή συμβατικών αδειών, επεξεργαζόμαστε ή αφήνουμε τα δεδομένα σε τρίτη χώρα μόνο εάν η ειδική απαίτηση της 44  Διαδικασία GDPR. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει ειδικών εγγυήσεων, όπως ο επίσημα αναγνωρισμένος προσδιορισμός ενός επιπέδου προστασίας δεδομένων που αντιστοιχεί στην ΕΕ (π.χ. για τις ΗΠΑ από το "Privacy Shield") ή συμμόρφωση με επίσημα αναγνωρισμένο ειδικό συμβατικές υποχρεώσεις (οι λεγόμενες «τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες»).

Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε επιβεβαίωση σχετικά με το εάν τα συγκεκριμένα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δεδομένα, καθώς και περαιτέρω πληροφορίες και αντίγραφο των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 15 GDPR.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 16 του GDPR, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη συμπλήρωση των δεδομένων που σας αφορούν ή τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων που σας αφορούν.

Σύμφωνα με το άρθρο 17 GDPR, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε την άμεση διαγραφή σχετικών δεδομένων ή, εναλλακτικά, να απαιτήσετε περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο. 18 GDPR.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη λήψη των δεδομένων που σας παρέχετε σύμφωνα με το άρθρο. 20 GDPR και να ζητήσει τη διαβίβασή του σε άλλα υπεύθυνα πρόσωπα.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 GDPR, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Δικαίωμα ανάκλησης
Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τις συγκαταθέσεις που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο. 7 παρ. 3 GDPR με μελλοντικό αποτέλεσμα.

Δικαίωμα ένστασης
Μπορείτε να αντιταχθείτε στη μελλοντική επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν σύμφωνα με το άρθρο. 21 GDPR ανά πάσα στιγμή. Η ένσταση μπορεί να υποβληθεί ιδίως κατά της επεξεργασίας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.

Cookies και δικαίωμα αντίρρησης στις άμεσες διαφημίσεις
Τα cookie "είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη. Διαφορετικά δεδομένα μπορούν να αποθηκευτούν στα cookie. Ένα cookie χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με έναν χρήστη (ή τη συσκευή στην οποία αποθηκεύεται το cookie) κατά τη διάρκεια ή μετά από αυτόν επίσκεψη σε μια διαδικτυακή προσφορά. Προσωρινά cookie ή "cookie περιόδου λειτουργίας" ή "προσωρινά cookie" είναι cookie που διαγράφονται αφού ένας χρήστης αποχωρήσει από μια διαδικτυακή προσφορά και κλείσει το πρόγραμμα περιήγησής του. Σε ένα τέτοιο cookie, για παράδειγμα, το περιεχόμενο αγορών Το καλάθι μπορεί να αποθηκευτεί σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Τα cookies αναφέρονται ως "μόνιμα"  και παραμένουν αποθηκευμένα ακόμη και μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Για παράδειγμα, η κατάσταση σύνδεσης μπορεί να αποθηκευτεί όταν οι χρήστες το επισκέπτονται μετά από αρκετές ημέρες. Ομοίως, τα συμφέροντα των χρηστών που χρησιμοποιούνται για σκοπούς μέτρησης ή μάρκετινγκ μπορεί να αποθηκευτούν σε ένα τέτοιο cookie. Τα cookie τρίτων "είναι cookie που προσφέρονται από παρόχους διαφορετικούς από τον υπεύθυνο για τη λειτουργία της online προσφοράς (διαφορετικά, εάν ειναι μονο τα cookies του, αναφέρονται ως "cookie πρώτου μέρους").

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε προσωρινά και μόνιμα cookies και να το ξεκαθαρίσουμε στο πλαίσιο της δήλωσης προστασίας δεδομένων.

Εάν οι χρήστες δεν θέλουν να αποθηκεύονται cookie στον υπολογιστή τους, τους ζητείται να απενεργοποιήσουν την αντίστοιχη επιλογή στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησής τους. Τα αποθηκευμένα cookie μπορούν να διαγραφούν στις ρυθμίσεις συστήματος του προγράμματος περιήγησης. Η εξαίρεση των cookies μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς αυτής της διαδικτυακής προσφοράς.

Μια γενική αντίρρηση για τη χρήση cookie που χρησιμοποιούνται για σκοπούς διαδικτυακού μάρκετινγκ μπορεί να δηλωθεί για πολλές από τις υπηρεσίες, ειδικά στην περίπτωση παρακολούθησης, μέσω του ιστότοπου των ΗΠΑ http://www.aboutads.info/choices/ ή του ιστότοπου της ΕΕ https : //www.youronlinechoices.com/. Επιπλέον, η αποθήκευση των cookies μπορεί να επιτευχθεί απενεργοποιώντας τα στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης. Λάβετε υπόψη ότι σε αυτήν την περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι λειτουργίες αυτής της διαδικτυακής προσφοράς.

Διαγραφή δεδομένων
Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε από εμάς θα διαγραφούν ή η επεξεργασία τους θα περιοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18 του GDPR. Εκτός εάν δηλώνεται ρητά σε αυτήν τη δήλωση προστασίας δεδομένων, τα δεδομένα που αποθηκεύουμε από εσάς θα διαγραφούν μόλις δεν απαιτούνται πλέον για τον επιδιωκόμενο σκοπό και η διαγραφή δεν έρχεται σε αντίθεση με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις αποθήκευσης. Εάν τα δεδομένα δεν διαγραφούν επειδή είναι απαραίτητα για άλλους και νομικά αποδεκτούς σκοπούς, η επεξεργασία τους είναι περιορισμένη. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα αποκλείονται και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, σε δεδομένα που πρέπει να διατηρούνται για εμπορικούς ή φορολογικούς λόγους.

Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις στη Ελλάδα, τα αρχεία τηρούνται ιδίως για 5 χρόνια σύμφωνα με το άρθρο 257 (1)  (εμπορικά βιβλία, αποθέματα, ισολογισμοί ανοίγματος, ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εμπορικές επιστολές, λογιστικά έγγραφα κ.λπ.) και για 10 χρόνια σύμφωνα με την § 147 (1) AO (βιβλία, αρχεία, εκθέσεις διαχείρισης, λογιστικά έγγραφα, εμπορικές και επιχειρηματικές επιστολές, έγγραφα σχετικά με τη φορολογία κ.λπ.).


Επεξεργασία επιχειρήσεων
Επιπλέον επεξεργαζόμαστε:

Δεδομένα συμβολαίου (για παράδειγμα, αντικείμενο σύμβασης, όρος, κατηγορία πελάτη).
Δεδομένα πληρωμής (π.χ. στοιχεία τράπεζας, ιστορικό πληρωμών)
από τους πελάτες, τις προοπτικές και τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες με σκοπό την παροχή συμβατικών υπηρεσιών, εξυπηρέτησης και εξυπηρέτησης πελατών, μάρκετινγκ, διαφήμισης και έρευνας αγοράς.

Φιλοξενία
Οι υπηρεσίες φιλοξενίας που χρησιμοποιούμε εξυπηρετούν την παροχή των ακόλουθων υπηρεσιών: Υπηρεσίες υποδομής και πλατφόρμας, χωρητικότητα υπολογιστών, αποθηκευτικός χώρος και υπηρεσίες βάσης δεδομένων, υπηρεσίες ασφαλείας και υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης που χρησιμοποιούμε για τους σκοπούς λειτουργίας αυτής της διαδικτυακής προσφοράς.

Εμείς ή ο πάροχος φιλοξενίας επεξεργαζόμαστε δεδομένα αποθέματος, δεδομένα επαφών, δεδομένα περιεχομένου, δεδομένα συμβολαίου, δεδομένα χρήσης, δεδομένα μετα-επικοινωνίας και επικοινωνίας πελατών, ενδιαφερόμενων μερών και επισκεπτών αυτής της διαδικτυακής προσφοράς βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας σε μια αποτελεσματική και ασφαλή παροχή αυτής της διαδικτυακής προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1  f GDPR σε συνδυασμό με το 28 GDPR (σύναψη σύμβασης επεξεργασίας παραγγελιών).

Επεξεργασία παραγγελιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα και στον λογαριασμό πελάτη
Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των πελατών μας στο πλαίσιο των διαδικασιών παραγγελιών στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα για να τους επιτρέψουμε να επιλέξουν και να παραγγείλουν τα επιλεγμένα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και την πληρωμή και την παράδοση ή την εκτέλεση τους.

Τα επεξεργασμένα δεδομένα περιλαμβάνουν δεδομένα αποθέματος, δεδομένα επικοινωνίας, δεδομένα συμβολαίου, δεδομένα πληρωμής και τα άτομα που επηρεάζονται από την επεξεργασία περιλαμβάνουν τους πελάτες μας, τα ενδιαφερόμενα μέρη και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους. Η επεξεργασία πραγματοποιείται με σκοπό την παροχή συμβατικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της λειτουργίας ενός διαδικτυακού καταστήματος, χρέωσης, παράδοσης και εξυπηρέτησης πελατών. Χρησιμοποιούμε cookie συνεδρίας για την αποθήκευση των περιεχομένων του καλαθιού αγορών και μόνιμα cookie για την αποθήκευση της κατάστασης σύνδεσης.

Η επεξεργασία πραγματοποιείται βάσει του Άρθ. 6 παρ. 1 β (εκτέλεση διαδικασιών παραγγελίας) και γ (απαιτείται νομικά αρχειοθέτηση) GDPR. Οι πληροφορίες που επισημαίνονται ως απαραίτητες απαιτούνται για τη σύναψη και την εκπλήρωση της σύμβασης. Αποκαλύπτουμε τα δεδομένα σε τρίτους μόνο στο πλαίσιο παράδοσης, πληρωμής ή στο πλαίσιο νομικών αδειών και υποχρεώσεων σε νομικούς συμβούλους και αρχές. Τα δεδομένα θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο σε τρίτες χώρες εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της σύμβασης (π.χ. κατόπιν αιτήματος του πελάτη κατά την παράδοση ή την πληρωμή).

Οι χρήστες μπορούν προαιρετικά να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό χρήστη,  βλέποντας τις παραγγελίες τους. Κατά τη διαδικασία εγγραφής, οι απαιτούμενες πληροφορίες θα κοινοποιηθούν στους χρήστες. Οι λογαριασμοί χρηστών δεν είναι δημόσιοι και δεν μπορούν να ευρετηριαστούν από τις μηχανές αναζήτησης. Εάν οι χρήστες έχουν τερματίσει τον λογαριασμό χρήστη τους, τα δεδομένα τους θα διαγραφούν σε σχέση με τον λογαριασμό χρήστη, εφόσον η αποθήκευσή του είναι απαραίτητη για εμπορικούς ή φορολογικούς λόγους σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1  γ GDPR. Τα δεδομένα στον λογαριασμό πελάτη παραμένουν μέχρι τη διαγραφή τους με επακόλουθη αρχειοθέτηση σε περίπτωση νομικής υποχρέωσης. Εναπόκειται στους χρήστες να αποθηκεύσουν τα δεδομένα τους πριν από τη λήξη της σύμβασης εάν έχουν ειδοποιήσει τον τερματισμό.

Κατά την εγγραφή, την επανεγγραφή και τη χρήση των διαδικτυακών μας υπηρεσιών, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP και την ώρα της αντίστοιχης ενέργειας του χρήστη. Τα δεδομένα αποθηκεύονται με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας, καθώς και την προστασία του χρήστη από κατάχρηση και άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Η μετάδοση αυτών των δεδομένων σε τρίτους δεν πραγματοποιείται κατ 'αρχήν, εκτός εάν είναι απαραίτητο για την διεκπεραίωση των αξιώσεών μας ή υπάρχει νομική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ 1  γ GDPR.

Η διαγραφή πραγματοποιείται μετά τη λήξη της νόμιμης εγγύησης και συγκρίσιμων υποχρεώσεων, η ανάγκη αποθήκευσης δεδομένων επανεξετάζεται κάθε τρία χρόνια. στην περίπτωση υποχρεωτικής αρχειοθέτησης, η διαγραφή πραγματοποιείται μετά τη λήξη τους (τέλος εμπορικού δικαίου (5 έτη) και φορολογική νομοθεσία (10 έτη) υποχρέωση αποθήκευσης).16 ή κάτω
Ανησυχούμε για την προστασία του απορρήτου των παιδιών ηλικίας 16 ετών και κάτω. Εάν είστε ηλικίας 16 ετών και κάτω παρακαλούμε λάβετε εκ των προτέρων την άδεια του γονέα / κηδεμόνα σας όποτε μας παρέχετε προσωπικά στοιχεία.

Παρατηρήσεις
Είναι δυνατόν να γράψετε ένα σχόλιο. Ζητούμε ορισμένα δεδομένα (π.χ. όνομα / ψευδώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστότοπος), τα οποία χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για τη λειτουργία σχολίων. Τα δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας και δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους.

Ενημερωτικό δελτίο
Με τις ακόλουθες πληροφορίες σας ενημερώνουμε για το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου μας, καθώς και για τη διαδικασία εγγραφής, αποστολής και στατιστικής αξιολόγησης και τα δικαιώματά σας αντίρρησης. Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο μας συμφωνείτε με την απόδειξη και τις περιγραφόμενες διαδικασίες.

Περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου: Στέλνουμε ενημερωτικά δελτία, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλες ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις που περιέχουν πληροφορίες διαφήμισης (εφεξής "ενημερωτικά δελτία") μόνο με τη συγκατάθεση των παραληπτών ή με νόμιμη άδεια. Εάν τα περιεχόμενα ενός ενημερωτικού δελτίου που περιγράφονται συγκεκριμένα στο πλαίσιο μιας εγγραφής, ζητούν τη συγκατάθεση των χρηστών. Επιπλέον, τα ενημερωτικά δελτία μας περιέχουν πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας και εμάς.

Διπλή συμμετοχή και καταγραφή: Η εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο πραγματοποιείται με τη λεγόμενη διαδικασία διπλής επιλογής. Αυτό σημαίνει ότι μετά την εγγραφή θα λάβετε ένα e-mail που θα σας ζητά να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας. Αυτή η επιβεβαίωση είναι απαραίτητη, ώστε κανείς να μην μπορεί να συνδεθεί με άλλες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι συνδρομές στο ενημερωτικό δελτίο καταγράφονται για να είναι σε θέση να αποδείξουν τη διαδικασία εγγραφής σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την αποθήκευση του χρόνου σύνδεσης και επιβεβαίωσης, καθώς και τη διεύθυνση IP. Καταγράφονται επίσης οι αλλαγές στα δεδομένα σας που είναι αποθηκευμένα στον πάροχο υπηρεσιών αποστολής.

Πιστοποιητικά: Για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο, απλώς εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail σας. Προαιρετικά, σας ζητάμε να εισαγάγετε ένα όνομα στο ενημερωτικό δελτίο για να επικοινωνήσετε μαζί μας προσωπικά..

Η διαδικασία εγγραφής καταγράφεται με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1  ζ GDPR. Μας ενδιαφέρει η χρήση ενός φιλικού προς το χρήστη και ασφαλούς συστήματος ενημερωτικών δελτίων που εξυπηρετεί τόσο τα επιχειρηματικά μας συμφέροντα όσο και τις προσδοκίες των χρηστών και μας επιτρέπει επίσης να παρέχουμε απόδειξη συναίνεσης.

Ακύρωση / Ανάκληση - Μπορείτε να ακυρώσετε την απόδειξη του ενημερωτικού δελτίου μας ανά πάσα στιγμή, δηλαδή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Θα βρείτε έναν σύνδεσμο για να ακυρώσετε το ενημερωτικό δελτίο στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουμε διαγραφεί για έως και τρία χρόνια βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας προτού τις διαγράψουμε για να μπορέσουμε να αποδείξουμε μια προηγούμενη συγκατάθεση. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων περιορίζεται στο σκοπό μιας πιθανής άμυνας έναντι αξιώσεων. Μια μεμονωμένη αίτηση ακύρωσης είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται η προηγούμενη ύπαρξη συγκατάθεσης.

Newsletter - Πάροχος υπηρεσιών αποστολής
Το ενημερωτικό δελτίο αποστέλλεται από τον πάροχο υπηρεσιών αλληλογραφίας "MailChimp", μια πλατφόρμα παράδοσης ενημερωτικών δελτίων του παρόχου ΗΠΑ Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE # 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Μπορείτε να δείτε τους κανονισμούς προστασίας δεδομένων του παρόχου υπηρεσιών αποστολής εδώ: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Το Rocket Science Group LLC d / b / a MailChimp είναι πιστοποιημένο βάσει του Privacy Shield Agreement και ως εκ τούτου προσφέρει εγγύηση συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό επίπεδο προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active) . Ο πάροχος υπηρεσιών αποστολής χρησιμοποιείται βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας σύμφωνα με το άρθρο. 6 παρ. 1 γράμμα ζ GDPR και σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών σύμφωνα με το άρθρο. 28 παρ. 3 S. 1 GDPR.

Ο πάροχος υπηρεσιών αποστολής μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του παραλήπτη σε ψευδώνυμη μορφή, δηλαδή χωρίς ανάθεση σε έναν χρήστη, για βελτιστοποίηση ή βελτίωση των δικών του υπηρεσιών, π.χ. να βελτιστοποιήσει τεχνικά την αποστολή και παρουσίαση του ενημερωτικού δελτίου ή για στατιστικούς σκοπούς. Ωστόσο, η υπηρεσία αποστολής δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα των παραληπτών του ενημερωτικού δελτίου μας για να τα γράψει ή να τα διαβιβάσει σε τρίτους.

Newsletter - Μέτρηση απόδοσης
Τα ενημερωτικά δελτία περιέχουν το λεγόμενο "web-beacon", δηλαδή ένα αρχείο μεγέθους εικονοστοιχείου που λαμβάνεται από τον διακομιστή μας όταν ανοίγει το ενημερωτικό δελτίο ή, εάν χρησιμοποιούμε πάροχο υπηρεσιών αποστολής, από οποιονδήποτε διακομιστής. Στο πλαίσιο αυτής της ανάκτησης, συλλέγονται αρχικά τεχνικές πληροφορίες, όπως πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το σύστημά σας, καθώς και η διεύθυνση IP και ο χρόνος ανάκτησης.

Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την τεχνική βελτίωση των υπηρεσιών με βάση τα τεχνικά δεδομένα ή τις ομάδες-στόχους και τη συμπεριφορά ανάγνωσής τους με βάση τις θέσεις ανάκτησης (που μπορούν να καθοριστούν χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση IP) ή τους χρόνους πρόσβασης. Οι στατιστικές έρευνες περιλαμβάνουν επίσης τον καθορισμό του κατά πόσον ανοίγουν τα ενημερωτικά δελτία, πότε ανοίγονται και σε ποιον σύνδεσμο γίνεται κλικ. Για τεχνικούς λόγους, αυτές οι πληροφορίες μπορούν να εκχωρηθούν στους μεμονωμένους παραλήπτες ενημερωτικών δελτίων. Ωστόσο, δεν είναι ούτε η προσπάθειά μας ούτε, εάν χρησιμοποιείται, του παρόχου υπηρεσιών αποστολής, να παρατηρούμε μεμονωμένους χρήστες. Οι αξιολογήσεις μας εξυπηρετούν πολύ περισσότερο για να αναγνωρίσουμε τις συνήθειες ανάγνωσης των χρηστών μας και να προσαρμόσουμε το περιεχόμενό μας σε αυτούς ή να στείλουμε διαφορετικά περιεχόμενα σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα των χρηστών μας.

Google Analytics
Με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του Άρθρου 6 παρ. 1, στ. GDPR) χρησιμοποιούμε το Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού της Google LLC ("Google"). Η Google χρησιμοποιεί cookie. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής προσφοράς από τους χρήστες μεταφέρονται γενικά σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Η Google είναι πιστοποιημένη βάσει της Συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ως εκ τούτου παρέχει εγγύηση συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες εκ μέρους μας για να αξιολογήσει τη χρήση της προσφοράς μας στο διαδίκτυο από τους χρήστες, να συντάξει αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες αυτής της διαδικτυακής προσφοράς και να μας παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση αυτής της διαδικτυακής προσφοράς και τη χρήση του Διαδικτύου . Τα ψευδώνυμα προφίλ χρηστών μπορούν να δημιουργηθούν από τα επεξεργασμένα δεδομένα.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics μόνο με ενεργοποιημένη την ανωνυμοποίηση IP. Αυτό σημαίνει ότι η Google θα μειώσει τη διεύθυνση IP των χρηστών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη που συμμετέχουν στη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μεταβιβάζεται η πλήρης διεύθυνση IP σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα συντομεύεται εκεί.

Η διεύθυνση IP που μεταδίδεται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη δεν συγχωνεύεται με άλλα δεδομένα Google. Οι χρήστες μπορούν να αποτρέψουν την αποθήκευση των cookies ρυθμίζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησής τους. Οι χρήστες μπορούν επίσης να αποτρέψουν την Google από τη συλλογή των δεδομένων που δημιουργούνται από το cookie και σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής προσφοράς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας την προσθήκη του προγράμματος περιήγησης που είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο: https: // εργαλεία .google.com / dlpage / gaoptout? hl = en.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων από την Google, πιθανές ρυθμίσεις και αντιρρήσεις μπορούν να βρεθούν στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google (https://policies.google.com/technologies/ads) και στις ρυθμίσεις για την εμφάνιση διαφημίσεων από την Google (https: / /adssettings.google.com/authenticated).

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών θα διαγραφούν ή θα γίνουν ανώνυμα μετά από 14 μήνες.

Google / Υπηρεσίες μάρκετινγκ
Με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλαδή το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 1, στ. GDPR) τις υπηρεσίες μάρκετινγκ και επαναληπτικού μάρκετινγκ ("Υπηρεσίες μάρκετινγκ Google" για σύντομη) της Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

Η Google έχει πιστοποιηθεί βάσει της Συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ως εκ τούτου παρέχει εγγύηση συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Οι υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google μας επιτρέπουν να στοχεύουμε διαφημίσεις για και στον ιστότοπό μας, προκειμένου να παρουσιάζουμε στους χρήστες μόνο διαφημίσεις που ενδεχομένως αντιστοιχούν στα ενδιαφέροντά τους. Για παράδειγμα, εάν ένας χρήστης βλέπει διαφημίσεις για προϊόντα για τα οποία ενδιαφέρεται σε άλλους ιστότοπους, αυτό αναφέρεται ως "επαναληπτικό μάρκετινγκ". Για τους σκοπούς αυτούς, όταν έχουν πρόσβαση σε μας και σε άλλους ιστότοπους στους οποίους είναι ενεργές οι υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google, η Google εκτελεί απευθείας έναν κωδικό από την Google και (re) ετικέτες μάρκετινγκ (αόρατα γραφικά ή κώδικες, γνωστά και ως "web beacons") ενσωματώνονται στο δικτυακό τόπο. Με τη βοήθειά τους, ένα μεμονωμένο cookie, δηλαδή ένα μικρό αρχείο, αποθηκεύεται στη συσκευή του χρήστη (συγκρίσιμες τεχνολογίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν αντί για cookie). Τα cookie μπορούν να ρυθμιστούν από διάφορους τομείς, όπως google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com ή googleadservices.com. Σε αυτό το αρχείο σημειώνεται σε ποιους ιστότοπους επισκέπτεται ο χρήστης, σε ποια περιεχόμενα του ενδιαφέρει και σε ποιες προσφορές έχει κάνει κλικ, επιπλέον τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, παραπέμποντας ιστότοπους, χρόνο επίσκεψης καθώς και περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του η διαδικτυακή προσφορά. Καταγράφεται επίσης η διεύθυνση IP των χρηστών, με την οποία ενημερώνουμε στο πλαίσιο του Google Analytics ότι η διεύθυνση IP συντομεύεται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα υπογράφοντα κράτη της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταδίδεται πλήρως σε διακομιστή Google στις ΗΠΑ και συντομεύεται εκεί. Η διεύθυνση IP δεν συνδυάζεται με τα δεδομένα του χρήστη σε άλλες προσφορές της Google. Οι παραπάνω πληροφορίες ενδέχεται επίσης να συνδέονται από την Google με τέτοιες πληροφορίες από άλλες πηγές. Εάν ο χρήστης επισκεφθεί έπειτα άλλους ιστότοπους, μπορούν να εμφανίζονται οι διαφημίσεις προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά του.

Τα δεδομένα των χρηστών επεξεργάζονται ψευδώνυμα στο πλαίσιο των υπηρεσιών μάρκετινγκ της Google. Αυτό σημαίνει ότι η Google δεν αποθηκεύει και επεξεργάζεται, για παράδειγμα, τα ονόματα ή τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών, αλλά επεξεργάζεται τα σχετικά cookie δεδομένων που σχετίζονται με ψευδώνυμα προφίλ χρηστών. Αυτό σημαίνει ότι από την άποψη της Google, οι διαφημίσεις δεν διαχειρίζονται και προβάλλονται για ένα συγκεκριμένο άτομο, αλλά για τον κάτοχο του cookie, ανεξάρτητα από το ποιος είναι αυτός ο κάτοχος cookie. Αυτό δεν ισχύει εάν ένας χρήστης έχει επιτρέψει ρητά στην Google την επεξεργασία των δεδομένων χωρίς αυτήν την ψευδωνυμοποίηση. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τις υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google σχετικά με τους χρήστες μεταδίδονται στην Google και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google στις ΗΠΑ.

Μία από τις υπηρεσίες μάρκετινγκ Google που χρησιμοποιούμε είναι το διαδικτυακό διαφημιστικό πρόγραμμα "Google AdWords". Στην περίπτωση του Google AdWords, κάθε πελάτης του AdWords λαμβάνει ένα διαφορετικό "cookie μετατροπής". Επομένως, τα cookie δεν μπορούν να εντοπιστούν μέσω των ιστότοπων των πελατών του AdWords. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από το cookie χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων μετατροπών για πελάτες του AdWords που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπών. Οι πελάτες του AdWords βλέπουν τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους και ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα με ετικέτα παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο, δεν θα λάβετε πληροφορίες που να προσδιορίζουν προσωπικά τους χρήστες.

Ενδέχεται να συμπεριλάβουμε διαφημίσεις τρίτων με βάση την υπηρεσία μάρκετινγκ Google "AdSense". Το AdSense χρησιμοποιεί cookie για να επιτρέπει στην Google και στους ιστότοπους συνεργατών της να προβάλλουν διαφημίσεις βάσει των επισκέψεων των χρηστών σε αυτόν τον ιστότοπο ή άλλων ιστότοπων στο Διαδίκτυο.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τον "Διαχειριστή ετικετών Google" για να ενσωματώσουμε και να διαχειριστούμε τις υπηρεσίες ανάλυσης και μάρκετινγκ της Google στον ιστότοπό μας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση δεδομένων της Google για σκοπούς μάρκετινγκ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα επισκόπησης: https://www.google.com/policies/technologies/ads, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google στη διεύθυνση https://www.google. com / πολιτικές / απόρρητο /

Εάν επιθυμείτε να αντιταχθείτε σε διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος από τις υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές ρύθμισης και εξαίρεσης που παρέχονται από την Google: https://www.google.com/ads/preferences.

Facebook Pixel, προσαρμοσμένο κοινό και μετατροπή Facebook
Λόγω των νόμιμων συμφερόντων μας στην ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς και για τους σκοπούς αυτούς, το λεγόμενο "Facebook pixel" του κοινωνικού δικτύου Facebook, το οποίο διαχειρίζεται η Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ ή, εάν είστε εγκατεστημένοι στην ΕΕ, το Facebook Ireland Ltd, η πλατεία 4 Grand Canal, το Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"), χρησιμοποιείται στην ηλεκτρονική μας προσφορά.

Το Facebook έχει πιστοποιηθεί βάσει της Συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ως εκ τούτου παρέχει εγγύηση συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Με τη βοήθεια του Facebook pixel, το Facebook μπορεί να καθορίσει τους επισκέπτες της διαδικτυακής μας προσφοράς ως ομάδα στόχου για την παρουσίαση των διαφημίσεων (οι λεγόμενες "διαφημίσεις Facebook"). Κατά συνέπεια, χρησιμοποιούμε το pixel Facebook για να προβάλλουμε τις διαφημίσεις Facebook που δημοσιεύουμε μόνο σε χρήστες του Facebook που έχουν επίσης δείξει ενδιαφέρον για την ηλεκτρονική μας προσφορά ή που έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες (π.χ. ενδιαφέροντα σε ορισμένα θέματα ή προϊόντα που καθορίζονται από τους ιστότοπους που επισκέπτονται) που μεταδίδουμε στο Facebook (το λεγόμενο "προσαρμοσμένο κοινό"). Θέλουμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε το Facebook pixel για να διασφαλίσουμε ότι οι διαφημίσεις μας στο Facebook ικανοποιούν το δυνητικό ενδιαφέρον των χρηστών και δεν ενοχλούν. Το pixel του Facebook μάς βοηθά επίσης να κατανοήσουμε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων Facebook για σκοπούς στατιστικής και έρευνας αγοράς, δείχνοντας εάν οι χρήστες έχουν ανακατευθυνθεί στον ιστότοπό μας αφού κάνουν κλικ σε μια διαφήμιση στο Facebook (η λεγόμενη "μετατροπή").

Το Facebook επεξεργάζεται τα δεδομένα σύμφωνα με την Πολιτική χρήσης δεδομένων του Facebook. Κατά συνέπεια, γενικές πληροφορίες σχετικά με την εμφάνιση των διαφημίσεων στο Facebook μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική χρήσης δεδομένων Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Για συγκεκριμένες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το pixel του Facebook και τον τρόπο λειτουργίας του, επισκεφθείτε την ενότητα Βοήθεια Facebook: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή από το pixel του Facebook και τη χρήση των δεδομένων σας για την εμφάνιση διαφημίσεων στο Facebook. Για να ορίσετε τους τύπους διαφημίσεων που βλέπετε στο Facebook, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα που έχει ρυθμιστεί από το Facebook και να ακολουθήσετε τις οδηγίες σχετικά με τις ρυθμίσεις διαφήμισης βάσει χρήσης: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Οι ρυθμίσεις είναι ανεξάρτητες από την πλατφόρμα, δηλαδή εφαρμόζονται σε ένα ll συσκευές, όπως επιτραπέζιους υπολογιστές ή κινητές συσκευές.

Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε στη χρήση των cookies για σκοπούς μέτρησης και διαφήμισης μέσω της σελίδας απενεργοποίησης της πρωτοβουλίας διαφήμισης δικτύου (https://optout.networkadvertising.org/) και επιπλέον του ιστότοπου των ΗΠΑ (https: //www.aboutads. πληροφορίες / επιλογές) ή τον ευρωπαϊκό ιστότοπο (https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Διαδικτυακή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Διατηρούμε διαδικτυακές παρουσίες σε κοινωνικά δίκτυα και πλατφόρμες, προκειμένου να επικοινωνούμε με ενεργούς πελάτες, ενδιαφερόμενα μέρη και χρήστες και να τους ενημερώνουμε για τις υπηρεσίες μας. Κατά την πρόσβαση στα αντίστοιχα δίκτυα και πλατφόρμες, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι οδηγίες επεξεργασίας δεδομένων των αντίστοιχων χειριστών τους.

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στην πολιτική απορρήτου μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των χρηστών που επικοινωνούν μαζί μας εντός κοινωνικών δικτύων και πλατφορμών, π.χ. γράψτε άρθρα στους ιστότοπούς μας ή στείλτε μας μηνύματα.

Ενσωμάτωση υπηρεσιών και περιεχομένου τρίτων

Εντός της διαδικτυακής μας προσφοράς, δεν κάνουμε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους βάσει των νόμιμων συμφερόντων μας (π.χ. ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του Άρθρου 6 παρ. 1, στ. ΓΚΠΔ) περιεχόμενο ή προσφορές τρίτων για την ενσωμάτωση του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους, όπως βίντεο ή γραμματοσειρές (εφεξής καλούμενα ομοιόμορφα ως "περιεχόμενο").

Αυτό προϋποθέτει πάντα ότι οι τρίτοι πάροχοι αυτού του περιεχομένου αντιλαμβάνονται τη διεύθυνση IP των χρηστών, καθώς χωρίς τη διεύθυνση IP δεν θα μπορούσαν να στείλουν το περιεχόμενο στο πρόγραμμα περιήγησής τους. Η διεύθυνση IP απαιτείται επομένως για την εμφάνιση αυτού του περιεχομένου. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να χρησιμοποιήσουμε μόνο τα περιεχόμενα των οποίων οι αντίστοιχοι πάροχοι χρησιμοποιούν τη διεύθυνση IP μόνο για την παράδοση των περιεχομένων. Οι πάροχοι τρίτων μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τις λεγόμενες ετικέτες pixel (αόρατα γραφικά, γνωστά και ως "web beacons") για στατιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Οι ετικέτες Pixel "μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση πληροφοριών, όπως η επισκεψιμότητα των επισκεπτών στις σελίδες αυτού του ιστότοπου. Οι ψευδώνυμες πληροφορίες μπορούν επίσης να αποθηκευτούν σε cookie στη συσκευή του χρήστη και μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα, παραπομπές σε ιστότοπους, χρόνο επίσκεψης και άλλες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της διαδικτυακής προσφοράς μας, καθώς και να συνδέονται με τέτοιες πληροφορίες από άλλες πηγές.

Vimeo
Μπορούμε να ενσωματώσουμε τα βίντεο της πλατφόρμας "Vimeo" του παρόχου Vimeo Inc, Προσοχή: Νομικό Τμήμα, 555 West 18th Street New York, Νέα Υόρκη 10011, ΗΠΑ. Πολιτική απορρήτου: https://vimeo.com/privacy. Επισημαίνουμε ότι το Vimeo μπορεί να χρησιμοποιεί το Google Analytics και αναφέρεται στην πολιτική απορρήτου (https://www.google.com/policies/privacy/) και τις επιλογές εξαίρεσης για το Google Analytics (https://tools.google.com/ dlpage / gaoptout? hl = el) ή τις ρυθμίσεις της Google για χρήση δεδομένων για σκοπούς μάρκετινγκ (https://adssettings.google.com/).

YouTube
Ενσωματώνουμε τα βίντεο της πλατφόρμας "YouTube" του παρόχου Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Πολιτική απορρήτου: https://www.google.com/policies/privacy//, Εξαίρεση: https://adssettings.google.com/authenticated.

Χρήση κοινωνικών προσθηκών στο Facebook

Με βάση τα νόμιμα συμφέροντά μας (δηλ. Το ενδιαφέρον για την ανάλυση, τη βελτιστοποίηση και την οικονομική λειτουργία της διαδικτυακής μας προσφοράς κατά την έννοια του Άρθρου 6 παρ. 1, στ. GDPR) Κοινωνικές προσθήκες ("Plugins") του κοινωνικού δικτύου facebook .com, το οποίο διαχειρίζεται η Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland ("Facebook"). Οι προσθήκες μπορούν να εμφανίζουν στοιχεία αλληλεπίδρασης ή περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, γραφικά ή συνεισφορές κειμένου) και αναγνωρίζονται από ένα από τα λογότυπα του Facebook (λευκό "f" σε μπλε πλακάκι, τους όρους "like", "like" ή "thumbs up"(σημάδι) ή επισημαίνονται με την προσθήκη "Facebook Social Plugin". Μπορείτε να δείτε τη λίστα και την εμφάνιση των Facebook Social Plugins εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Το Facebook έχει πιστοποιηθεί βάσει της Συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ως εκ τούτου παρέχει εγγύηση συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Όταν ένας χρήστης καλεί μια λειτουργία αυτής της διαδικτυακής προσφοράς που περιέχει ένα τέτοιο πρόσθετο, η συσκευή του δημιουργεί μια άμεση σύνδεση με τους διακομιστές του Facebook. Το περιεχόμενο της προσθήκης μεταδίδεται από το Facebook απευθείας στη συσκευή του χρήστη και ενσωματώνεται στην ηλεκτρονική προσφορά. Τα επεξεργασμένα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προφίλ χρήστη. Επομένως, δεν επηρεάζουμε τον όγκο των δεδομένων που συλλέγει το Facebook με τη βοήθεια αυτής της προσθήκης και, ως εκ τούτου, ενημερώνουμε τους χρήστες σύμφωνα με το επίπεδο των γνώσεών μας.

Με την ενσωμάτωση των προσθηκών, το Facebook λαμβάνει πληροφορίες που ένας χρήστης έχει καλέσει στην αντίστοιχη σελίδα της online προσφοράς. Εάν ο χρήστης είναι συνδεδεμένος στο Facebook, το Facebook μπορεί να εκχωρήσει την επίσκεψη στον λογαριασμό του στο Facebook. Όταν οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τις προσθήκες, όπως το πάτημα του κουμπιού "Μου αρέσει" ή η δημοσίευση σχολίου, οι πληροφορίες αποστέλλονται απευθείας από εσάς στή συσκευή στο Facebook και αποθηκεύονται εκεί. Εάν ένας χρήστης δεν είναι μέλος του Facebook, είναι ακόμα δυνατό για το Facebook να αποκτήσει και να αποθηκεύσει τη διεύθυνση IP του. Σύμφωνα με το Facebook, μόνο μια ανώνυμη διεύθυνση IP αποθηκεύεται στη Ελλάδα.

Ο σκοπός και το εύρος της συλλογής δεδομένων και η περαιτέρω επεξεργασία και χρήση των δεδομένων από το Facebook, καθώς και τα σχετικά δικαιώματα και οι επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου των χρηστών, μπορείτε να βρείτε στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του Facebook: https: // www.facebook.com/about/privacy/.

Εάν ένας χρήστης είναι μέλος του Facebook και δεν θέλει το Facebook να συλλέξει δεδομένα σχετικά με αυτόν μέσω αυτής της διαδικτυακής προσφοράς και να το συνδέσει με τα δεδομένα συμμετοχής του που είναι αποθηκευμένα στο Facebook, πρέπει να αποσυνδεθεί από το Facebook πριν χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική μας προσφορά και να διαγράψει τα cookie του. Περαιτέρω ρυθμίσεις και αντιρρήσεις για τη χρήση δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς είναι δυνατές στις ρυθμίσεις προφίλ Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads ή μέσω της σελίδας ΗΠΑ http://www.aboutads.info/ επιλογές / ή τη σελίδα ΕΕ https://www.youronlinechoices.com/. Οι ρυθμίσεις είναι ανεξάρτητες από την πλατφόρμα, δηλαδή εφαρμόζονται σε όλες τις συσκευές, όπως επιτραπέζιους υπολογιστές ή κινητές συσκευές.

Τweet
Οι λειτουργίες και τα περιεχόμενα της υπηρεσίας Twitter, που προσφέρονται από το Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, μπορούν να ενσωματωθούν στην ηλεκτρονική μας προσφορά. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, περιεχόμενο όπως εικόνες, βίντεο ή κείμενα και κουμπιά με τα οποία οι χρήστες μπορούν να εκφράσουν την εκτίμησή τους για το περιεχόμενο, να εγγραφούν στους συντάκτες του περιεχομένου ή τις συνεισφορές μας. Εάν οι χρήστες είναι μέλη της πλατφόρμας Twitter, το Twitter μπορεί να αναθέσει την κλήση του παραπάνω περιεχομένου και λειτουργιών στα προφίλ των χρηστών εκεί. Το Twitter είναι πιστοποιημένο βάσει της Συμφωνίας Ασπίδας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ως εκ τούτου παρέχει εγγύηση συμμόρφωσης με τον ευρωπαϊκό νόμο περί προστασίας δεδομένων (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Πολιτική απορρήτου: https://twitter.com/de/privacy, Εξαίρεση: https://twitter.com/personalization.

Παραρτήματα
Το κείμενο του βασικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων βρίσκεται εδώ: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679